INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

1. Společnost Finem Group s.r.o., se sídlem Na Veselí 1206/14, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 04560949, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 249710, vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen „správce“) tímto jako správce osobních údajů informuje uživatele webových stránek https://www.finemgroup.cz a současně své obchodní partnery a zákazníky o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

2. Tyto zásady ochrany osobních údajů se použijí také pro naše zákazníky, odběratele i dodavatele, kteří nejsou uživateli našich webových stránek, ale jsou našimi obchodními partnery na základě uzavřených smluv nebo na základě dílčích objednávek učiněných jakoukoliv formou.


Rozsah zpracování osobních údajů

3. Jako správce zpracováváme ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), následující osobní údaje:


a) jméno, příjmení, b) adresu, sídlo, případně doručovací adresu, c) identifikační číslo fyzické osoby podnikající, d) daňové identifikační číslo fyzické osoby podnikající, e) e-mailovou adresu, f) telefonní číslo, g) číslo bankovního účtu fyzické osoby podnikající, h) IP adresu.

4. Subjektem údajů je pouze fyzická osoba, které se osobní údaje týkají. Údaje, které se vztahují výlučně k právnické osobě, nejsou osobními údaji. Osobním údajem však je již např. e-mailová adresa zaměstnance právnické osoby.


Účel zpracování osobních údajů

5. Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávek, uzavření a plnění smluv, evidence smluv a ochrany práv a povinností smluvních stran a dále k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a poskytli Vám potřebné informace. Takové zpracování osobních údajů upravuje čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

6. Osobní údaje zpracováváme zákonným a transparentním způsobem a vyžadujeme pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k uvedenému účelu zpracování.

7. Osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, nabídky a jiné zprávy, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, zboží nebo službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat. Takové zpracování osobních údajů umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato obchodní sdělení lze kdykoliv odhlásit jakýmkoliv způsobem, například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení (zprávě).


Kdo má k přístup k osobním údajům

8. Osobní údaje zpracovává naše společnost jakožto správce. Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU. Lze nás kontaktovat na e-mailové adrese info@finemgroup.cz.

9. Osobní údaje můžeme k uvedenému účelu předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být dále předány naší externí účetní a daňové společnosti, naší externí IT společnosti, která nám poskytuje serverové, webové, cloudové a další IT služby a našemu externímu právnímu poradci.


Doba zpracování osobních údajů

10. Osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby nebo zboží či plníme uzavřené smlouvy, anebo po dobu nutnou k plnění archivačních povinností podle právních předpisů, jako jsou například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, nebo zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Takové zpracování osobních údajů upravuje čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

11. Po skončení plnění naší vzájemné smlouvy a po uplynutí zákonných archivačních lhůt Vaše osobní údaje bezpečně a důkladně zlikvidujeme, a to jak listinné, tak elektronické.


Používání cookies

12. Naše webové stránky https://www.finemgroup.cz ukládají na Vaše zařízení soubory obecně nazývané jako cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které webová stránka ukládá v zařízení návštěvníka stránky, díky kterým si pamatuje jeho úkony, údaje a nastavení, které na ní provedl.

13. Používáním našich webových stránek souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů. Použití cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

14. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

15. Cookies využíváme za účelem měření návštěvnosti webových stránek a k vytváření statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků těchto webových stránek. Pro analýzu návštěvnosti využíváme cookies třetích stran (např. Google Analytics), které jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

16. Sběr cookies za uvedeným účelem může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků těchto webových stránek, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.


Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

17. Ve vztahu k námi prováděnému zpracování osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům,
b) právo na opravu osobních údajů,
c) právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“),
d) právo na omezení zpracování osobních údajů,
e) právo na přenositelnost osobních údajů,
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

18. Jednotlivá práva jsou níže vysvětlena. Všechna práva můžete uplatnit tím, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@finemgroup.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

19. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat a zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí potom můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

20. Právo na opravu osobních údajů znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

21. Právo na výmaz osobních údajů znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:

a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,
c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
d) zpracování je protiprávní,
e) nebo to ukládá zákonná povinnost.

22. Právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud:

a) popíráte přesnost osobních údajů,
b) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy ano,
d) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování (viz dále).

V takovém případě můžeme mít osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřebné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

23. Právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, máte právo, abychom tyto údaje předali Vašemu jinému správci.

24. Právo vznést námitku proti zpravování osobních údajů znamená, že u nás můžete podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, což znamená, že Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.